PREZENTARE

Istoricul Departamentului DREPT

Departamentul Drept este o unitate structurală a Academiei de Studii Economice din Moldova și funcționează în baza Constituției Republicii Moldova, legilor organice în domeniul învățământului superior, Cartei ASEM și altor regulamente instituționale.

Istoricul departamentului de profil „Drept” începe din septembrie 1998, odată cu inițierea Programului de studii 1001 – Drept, în baza Scrisorii Ministerului Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova nr. 0202–72 din 15.03.2001.

În anul 2006, Programului de studii 1001 – Drept, cu specializarea 1001.01 Drept economic (învăţămînt cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă, titlul, calificarea – licenţiat în drept/jurist) din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova a fost acreditat de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova prin Hotărîrea Colegiului Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului nr. 784 din 22 decembrie 2005.

Conducătorul şi întemeietorul specialităţii „Drept” la ASEM este distinsul profesor universitar Volcinschi Victor, doctor habilitat în drept. În galeria managerilor departamentului „Drept”  îi regăsim pe dr Evlampie Donos, conferențiar universitar,  dr Liliana Rotaru-Maslov, conferențiar universitar, dr Alexandru Armeanic, conferențiar universitar.

Scopul principal a Departamentului Drept este pregătirea și perfecționarea specialiștilor și cadrelor științifico-didactice în domeniul dreptului, promovarea cercetărilor științifice și implementarea lor în practică

În 2015, departamentul „Drept” a înaintat spre acreditare Programului de studii 381.1– Drept, care a fostacreditat de către ARACIS, România, prin Hotărârea Guvernului nr.731/2015 din 19.10.2015.

În anul 2017, departamentul „Drept” a fost restructurat în Baza a două noi subdiviziuni: catedra „Drept Privat” și catedra „Drept Public”.

Departamentul „Drept” din cadrul Facultății „Economie Generală și Drept” dezvoltă două obiective de bază:

  • activitatea didactică;
  • activitatea de cercetare.

Activitatea didactică pune accent pe pregătirea specialiștilor la Programul de studii 0421.1 – Drept, pentru a acoperi necesitățile cerințelor pieței muncii cu specialiști din domeniul respectiv și extinderea dezvoltării programelor noi de studii la ciclul I, licență și ciclul II, Masterat.

Activitatea didactică a departamentului „Drept” este preocupată și de realizarea unui cadru curricular adaptat la cerințele pieței muncii, cât și continuarea formării specialiștilor care să se implice în activitatea practică prin calitatea cunoștințelor obținute în perioada studiilor, astfel încât numărul celor care vor deveni magistrați, avocați, notari, consilieri juridici să înregistreze creșteri semnificative.

Activitatea de cercetare la  departamentului „Drept” este efectuată de către cadrele științifico-didactice, doctoranzi, masteranzi și studenți și este organizată prin proiecte și teme, finanțate sau nefinanțate, în baza planurilor individuale de activitate, precum și a proiectelor și contractelor de cercetare.  Activitatea de cercetare. are drept scop dezvoltarea cunoașterii juridice prin studii și cercetări de calitate, reflectate în monografii, articole cu relevanță națională și internațională, publicate atât în țară, cât și peste hotare.